preview

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Historie města, školy a parkuOd roku 1948 škola sídlí v zámeckém areálu, kdy sem byla přemístěna jedna z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, samostatná mistrovská zahradnická škola v Chrudimi. V průběhu let prošla škola změnami, měnily se formy studia, názvy školy i zřizovatelé, ale vše propojoval zahradnický obor. Od roku 2015 přibyl do nabídky školy obor rybářský.Město Kopidlno leží 15 km od Jičína směrem na Poděbrady. Žije zde 2 000 obyvatel. Ves s tvrzí se poprvé připomíná v roce 1322. V roce 1451 byla ves povýšena na městečko a znak města získala roku 1523. Původním majitelem vodní tvrze byl Petr Kopidlanský. Roku 1508 byla tvrz vypálena Pražany za činy pana Jiříka Kopidlanského z Kopidlna. Na počátku 16. století koupil městečko Václav Haugvic z Biskupic. Ten přebudoval tvrz na renesanční zámek. V roce 1564 byla přehrazena bažina a vytvořen zdejší rybník o rozloze 12 ha. Roku 1616 získal Kopidlno Jan Rudolf Trčka, který zámek dostavěl. V roce 1624 se stal jeho majitelem Albrecht z Valdštejna.Kolem zámku je anglický park o rozloze 7,68 ha. Přední partie kolem zámku byly provedeny v pravidelné úpravě a zadní části přecházely v listnatý les, který sloužil jako bažantnice. Významná přestavba parku byla provedena v roce 1893. Významnou stavbou v parku se stala zimní zahrada, postavená dle vzoru Schönbrunského palmového skleníku. V roce 1945 zámek převzal stát.Zahradnická škola našla domov v tomto krásném prostředí v dubnu roku 1948, kdy sem přesídlila z Chrudimi. Tehdy došlo k uvolnění prostor zámku, u kterého bylo i vhodné zázemí pro zahradnický obor, zámecký park, skleníkové hospodářství a pozemky. Bylo rozhodnuto o přemístění samostatné zahradnické školy v Chrudimi, jedné z nejstarších zahradnických škol v českých zemích, do Kopidlna.Současnost: moderní úspěšná škola v zámeckém prostředíCelý zámecký areál poskytuje škole kvalitní zázemí. Teoretická výuka probíhá v zámeckém objektu a nabízí nejen předměty všeobecně vzdělávací a odborné, ale i výběr volitelných předmětů. Pro žáky je zajištěno ubytování v domově mládeže, možnost celodenního stravování ve školní jídelně. Ve volném čase se studentům nabízí možnost vyžití ve sportovní hale a na sportovištích v areálu školy a práce v zájmových kroužcích.

preview

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Velká 3

Kdo jsme dnesTeoretická výuka probíhá na dvou budovách v Hradci Králové (Velká a Truhlářská ulice) a na jedné budově ve Smiřicích. Praktická výuka pak na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a v Černožicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání.Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva daným školním vzdělávacím programem, který je pro školu plně závazný. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru.Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle a výchovný koncert ve smiřické kapli. Spolupracujeme s dětským domovem v Sedloňově. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance.Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o Střední školu služeb ve Vizovicích, SOU Prešov, gastronomické školy z Dolnoslezského vojvodství a gastronomické školy v našem kraji. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme.Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

preview

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové nabízí výuku podle deseti školních vzdělávacích programů. Příprava probíhá s minimálním počtem všeobecně vzdělávacích předmětů ve prospěch odborných předmětů a praktického vyučování. Úspěšní absolventi po složení jednotného zadání závěrečných zkoušek všech oborů získávají výuční listy. Uchazeči jsou přijímáni v souladu s vyhláškou o přijímání žáků na střední školy. Upřednostňováni jsou žáci vyžadující pro své vzdělávání různý stupeň podpůrných opatření. Jsou pak připravováni prostřednictvím speciálně pedagogických metod speciálními pedagogy.Teoretická výuka a část praktického vyučování probíhá přímo v moderní budově v ulici 17. listopadu 1212. Dílny praktického vyučování stavebních oborů jsou zajišťovány ve spolupráci se sociálními partnery pod přímým vedením učitelů školy. Mnoho aktivit je realizováno v oblasti zájmové činnosti, zejména sportu. Úspěšné jsou také profesní soutěže. Odbornými pracovníky je žákům poskytována pedagogicko-psychologická a výchovně poradenská péče.V současné době školu navštěvuje okolo 300 žáků. Budova školy prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou a lavicemi pro jednoho žáka, k výuce slouží specializované učebny výpočetní techniky, ekologie, stolničení, stavebních oborů, obchodu a přednáškový sál. Pro tělesnou výchovu a sportovní aktivity jsou k dispozici dvě tělocvičny, posilovna, herna pro stolní tenis, venkovní hřiště a relaxační atrium. Žáci využívají klubovnu s volným přístupem k internetu. K dispozici je školní bufet s nabídkou občerstvení a prodejem výrobků ze školní cvičné kuchyně, pekařské a cukrářské dílny. Učitelé zpracovávají a pravidelně realizují program prevence sociálně patologických jevů. Vstup do budovy je zajišťován prostřednictvím biometrického kódu, většina prostupů je monitorována. Žáci mají možnost vyjádřit se k činnosti školy a podávat návrhy řediteli také prostřednictvím svých volených zástupců v žákovské radě.Ubytování a stravování žáků zajišťuje samostatná školní jídelna a domov mládeže v bezprostřední blízkosti školy.Škola je také centrum vzdělávání dospělých, pro které organizuje vzdělávací kurzy podle národní soustavy kvalifikací. Lze zde také složit autorizovanou zkoušku profesní kvalifikace.