preview

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Popis

Vážení rodiče,
vítejte na stránkách naší (nově opravené) školy. Rádi Vás školou provedeme a nabídneme Vám alternativy vzdělávání pro Vaše sluchově postižené děti.

Vzdělávání na naší škole je plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a ve výstupu je srovnatelné se vzděláváním dětí slyšících.

Rodičům, kteří mají svoje nedoslýchavé děti v integraci v hlavním vzdělávacím proudu, nabízíme prostřednictvím SPC metodickou pomoc přímo ve výuce, podporu pedagogům, konzultace Vám, rodičům, odbornou pomoc dětem (logopedie, psychologické a další služby dle konkrétních potřeb dítěte po dohodě s rodiči). Poradenské služby pracovníci SPC poskytují i mimo Královéhradecký kraj.

Cílená výuka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

V rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami máme ve výběru:

 • Bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou
  (systém českého znakového jazyka + jazyk český)
 • Oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem
  (orální systém)

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://neslhk.com/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Reprodukční grafik pro média

Nábytkářská a dřevařská výroba

Podnikání

Reprodukční grafik

Truhlář

Umělecký truhlář a řezbář

Kuchař – číšník

Cukrář

Pekař

Truhlářská a čalounická výroba

Kadeřník

Stravovací a ubytovací služby

Potravinářská výroba

Podrobné informace o škole

 

Metody výuky

jsou poplatné specifickým potřebám dětí, pro ilustraci uvádíme stěžejní:

 • Vizualizace učiva
 • Výuka anglického jazyka pomocí metody MVL (manipulačně vizuální metoda realizovaná ve spolupráci s Gallaudet Univerzitou Washington) při výuce českého jazyka a anglického jazyka na střední škole jsou žáci děleni do tříd dle jazykové preference a dle toho jsou používány rozdílné metody a formy práce,
 • tlumočník českého znakového jazyka je v případě potřeby přítomen ve výuce, na akcích školy, pedagogických a provozních poradách zaměstnanců školy apod.

Specifika hradecké školy

 • Ve škole pracují neslyšící a slyšící pedagogové (je tak podporován přirozený bilingvismus dětí).
 • Je podporována identita dítěte s jeho jazykem a kulturou.
 • Pedagogové se pravidelně vzdělávají v českém znakovém jazyce a kultuře neslyšících, lektorem je neslyšící kvalifikovaný pedagog.
 • Nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lektorem je neslyšící kvalifikovaný pedagog.
 • Český jazyk a český znakový jazyk má stejnou důležitost ve vzdělávání dítěte.
 • Ve škole pracuje odborný tým tlumočníků českého znakového jazyka.
 • Škola se věnuje žákům se sluchovými vadami a s vícečetným postižením. V rámci co nejefektivnější výuky jsou žáci rozdělováni do tříd dle individuálních potřeb, žáci s velmi odlišnými vzdělávacími potřebami jsou vyučováni odděleně. Tím je dosahováno maximálních možných vzdělávacích výsledků u všech žáků.

Komplexní péče

V rámci komplexní péče o vaše děti zajišťujeme:

 • individuální logopedickou péči,
 • výuku českého znakového jazyka, který je součástí školního vzdělávacího programu
 • poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou) prostřednictvím SPC, které je na škole odborně nezávislé a sleduje pouze zájem dítěte, v kolektivu SPC pracuje neslyšící odborník,
 • škola zajišťuje odbornou péči foniatra z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a odbornou spolupráci s Centrem kochleárních implantací v Praze,
 • možnost úpravy výuky dle IVP v případě kombinace obtíží dítěte,
 • možnost úpravy rozvrhu pro každodenně dojíždějící děti a žáky,
 • možnost pokračovat ve vzdělávání na střední škole v oborech zakončených maturitní zkouškou a na středním odborném učilišti,
 • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti,
 • individuální a skupinové kurzy českého znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí,
 • alternativní ubytování rodinného typu pro děti mladšího školního věku v bytě „Jablíčko“, které nemohou denně dojíždět – v ČR jedinečné. Byt v centru města věrně napodobuje prostředí v rodině, děti jsou samostatnější, sebevědomější,
 • žákům SŠ je umožněno ubytování s volnějším režimem, který podporuje samostatnost a zodpovědnost ubytovaných (příprava na samostatný život).
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
 • Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
 • tel.: +420 606 776 425
 • e-mail: info@neslhk.com
 • http://neslhk.com/

Diskuze