INDEX STŘEDNÍ ROKU

Index STŘEDNÍ ROKU je ukazatel kvality výuky a studijního prostředí, který vychází z odpovědí studentů a absolventů středních škol v dotazníku STŘEDNÍ ROKU. Hodnota indexu závisí na aspektech, které jsou podle našeho názoru v hodnocení studia na škole nejdůležitější, tedy na kvalitě výuky a na úrovni studijního prostředí na dané škole.

Dotazníkové položky, na které odpovídají studenti a absolventi v dotazníku STŘEDNÍ ROKU částečně  vycházejí ze zahraničních nástrojů určených pro srovnávání kvality škol, byly však upraveny a doplněny tak, aby odpovídaly českému prostředí a dokázaly porovnat i velmi odlišné školy. Kromě hodnocení samotné kvality výuky, do něhož spadá například zajímavost a pestrost výuky, je součástí dotazníku i hodnocení vybavenosti školy, administrativního zázemí a prestiže školy nebo názor na dodržování pravidel ze strany vedení a učitelů.

V anketě STŘEDNÍ ROKU, na jejímž základě je index vytvořen, mohou hlasovat současní studenti i absolventi školy. V tomto ohledu je však potřeba upozornit, že účast v anketě je dobrovolná a není omezena kontrolovaným výběrem respondentů. Její výsledky jsou proto nereprezentativní pro populaci studentů a absolventů v České republice a nelze na jejich základě činit obecné závěry. I tak je však projekt STŘEDNÍ ROKU v českém prostředí unikátním počinem, který má potenciál rozšířit spektrum dostupných informací o podmínkách studia na českých školách.

Východiska

Index STŘEDNÍ ROKU je sestaven tak, aby byl relevantní pro české prostředí, umožňoval komparaci různých typů škol a fakult a byl relativně úsporný. Z těchto důvodů nebylo možné využít žádný z již existujících nástrojů. Jako zdroje pro stanovení dimenzí a indikátorů tedy posloužily následující nástroje hodnocení: U-MULTIRANK,  Admitted Student Questionnaire (ASQ) and Admitted Student Questionnaire PLUS (ASQ PLUS), Student Satisfaction Inventory (Projekt Ruffalo Noel Levitz, vychází z ACT Student Opinion Survey), Projekt Masarykovy Univerzity „Ukončení studia na MU - ohlédnutí a perspektiva". Zahraniční nástroje uvedené výše pocházejí z USA a jedná se o široce užívané nástroje hodnocení. Částečně vychází z podobných dimenzí jako původní český nástroj používaný od 90. let Masarykovou univerzitou.

Index a jeho dimenze

Koncept „Kvalita výuky a prostředí pro výuku“, který je baterií otázek měřen, má několik dimenzí. Každá z nich je pak měřena několika indikátory formulovanými jako výroky. Takový proces tvorby baterie následuje standardní metodologické postupy v těchto typech úloh využívané a mimo jiné zajišťuje, že pokrytí celého zkoumaného jevu je systematické a více či méně úplné.

Níže je uveden název každé dimenze, vzávorce počet jeho indikátorů, pod ním jsou uvedeny jeho dimenze. U každé dimenze je v závorce uveden počet jejích indikátorů. Finální baterie má celkem 20 položek. Detailně viz tabulka níže, otázky vždy upraveny z indexu pro vysoké školy pro danou úroveň školy.  

Výpočet indexu

Index STŘEDNÍ ROKU je vypočítán z dílčích skórů každé dimenze, přičemž každý z nich je váženým průměrem hodnot jednotlivých položek. Tyto dílčí skóry pak do výsledného ukazatele přispívají stejnou vahou, kromě skóru pro dimenzi kvalita výuky, která má dvojnásobnou váhu. Vyšší hodnota indexu pak znamená pozitivnější hodnocení.

Omezení

Hodnocení škol, mezinárodní i v rámci jednotlivých zemí, probíhá zpravidla na základě mnoha kritérií, kde je kvalita výuky a její hodnocení samotnými studenty a studentkami jen jedním z nich. V takových intencích je třeba výsledky dále interpretovat a pracovat s nimi.

Hodnotitelé (hlasující) nejsou vybráni jako reprezentativní soubor populace studentů a absolventů dané školy, ale naší snahou je, aby informace o tom, že se hlasování může dobrovolně zúčastnit, doputovala pokud možno co k největšímu množství studentů a absolventů. Výsledky tak mají charakter ankety, nemají ambici nahrazovat vědecké studie. Nelze totiž určit, jak samovýběr vychyluje výslednou strukturu odpovědí oproti celé populaci. 

Za konstrukcí indexu STŘEDNÍ ROKU stojí odborníci na sociologický výzkum Johana Chylíková a Martin Buchtík.