preview

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců. ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí.Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci ŠKODA Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe.Historie odborného vzdělávání sahá až do roku 1927. Za více než 90 let svého působení má škola již více než 23 000 absolventů. Svým žákům učiliště poskytuje nejvyšší úroveň výuky s využitím inovativních výukových technologií a pomůcek. Díky tomu nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Na základě podpisu memoranda s Odbory KOVO v roce 2014 o podpoře odborného vzdělávání proběhla modernizace výukových prostor školy. V posledních letech investovala společnost ŠKODA AUTO  za podpory Odborů KOVO více než 300 milionů korun do projektu modernizace vzdělávání a vybavení ŠKODA Akademie. Velká část přípravy žáků probíhá na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky jsme schopni rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa na dobu neurčitou od společnosti ŠKODA AUTO.

preview

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

Výchovný ústav je školské zařízení zabezpečující výkon ústavní výchovy.  Zřizovatelem školského zařízení je MŠMT ČR. Základním cílem a posláním výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i vztahových potřeb, které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům, potřebám a specifickým charakteristikám každého dítěte.Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a rozvoj kompetencí v oblasti samostatnosti v rámci nastaveného motivačního systému. Přípravu žáků na budoucí povolání podle jednotlivých učebních oborů, úspěšné zakončení studia závěrečnými učňovskými zkouškami a následně co nejkvalitnější zařazení do praktického života po ukončení pobytu ve školském zařízení.Velmi důležitou součástí je podpora vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech rekreace a zábavy. Cílem školského zařízení je předcházet dalšímu rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje.Kapacita školského zařízení je cca 43 dětí (chlapců), zpravidla ve věku 15-19 let po ukončení základní školní docházky. V rámci rozšíření kompetencí samostatnosti využíváme motivačně samostatný podkrovní byt v areálu školského zařízení a samostatný byt v obci Obořiště.