preview

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb.Střední škola se nachází od 1.9.1993 v areálu bývalých starých kasáren v Rokycanech, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě zrekonstruované a moderně vybavené budovy dílen, včetně svářečské dílny. Procvičování dovedností žáků se provádí na pracovištích fyzických nebo právnických osob – smluvní pracoviště.Škola má schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje:Svářečskou dílnu,Hostinskou činnost,Maloobchod se smíšeným zbožím (v budově školy je výuková prodejna),Autoškolu.Vybavení školy a dílen vytváří podmínky pro kvalitní realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vzdělání. Nabídka vzdělávacích programů je aktualizovaná podle potřeb trhu práce v okresu Rokycany, reaguje na požadavky sociálních partnerů.Škola se aktivně zapojuje do projektů – projektů ESF, dotačních titulů, apod.Škola zprostředkovává žákům internátní ubytování na základě žádosti. Stravování žáků je zajištěno v budově školy ve školní jídelně, kde je možnost výběru ze dvou jídel.

preview

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE KOMUNIKACEIntenzivně komunikujeme se všemi žáky naší školy, s jejich rodiči i se zástupci smluvních pracovišť, kam docházejí naši žáci na praxi.S našimi žáky jsme schopni a ochotni diskutovat o tématech vzdělávání i o jejich případných osobních problémech.Především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče pořádáme každoročně několik Dnů otevřených dveří.S žáky 9. tříd základních škol mluvíme při setkání na Dni otevřených dveří také o možnosti jejich další studijní či profesní dráhy.V rámci výuky mají naši studenti možnost komunikovat i s lidmi se zdravotním postižením, což přispívá k oboustrannému osobnostnímu rozvoji účastníků komunikace. LIDÉNaše škola má kvalifikovaný učitelský sbor, který individuálně přistupuje ke svým žákům.Našim žákům a studentům nabízíme kvalitní ubytování ve vlastním domově mládeže v areálu školy a v nově postavené budově.Naši žáci mohou ve volném čase využít některou z nabízených volnočasových aktivit INFORMACENaše škola předává informace o svých aktivitách soustavně a různými způsoby – webové stránky, prezentační akce, apod. KVALITAMáme dobře a moderně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou vý­ukuPodniky nám na svých pracovištích připravují naše žáky. Tito žáci zůstávají pak mnohdy na těchto pracovištích i po ukončení školy jako zaměstnanci.Kvalitní žáci naší školy často také pokračují nástavbovým studiem či studiem na VŠ.Naši žáci se také umisťují na předních místech v mnohých soutěžích a dalších akcích AKTIVITADlouhodobě spolupracujeme s různými organizacemi, zejména s ústavy sociální péče, dále pak s dětským centrem DDM Kralovice a s dalšími smluvními pracovišti.Naše škola se rovněž zúčastňuje dobročinných akcí a sbírek, jako např. Světluška, Srdíčkové dny, Liga proti rakovině.Zúčastňujeme se také mnoha sportovních akcí a soutěží v odborných dovednostech.Naše škola se pravidelně aktivně účastní různých přednášek, výstav a prezentací středních škol.zaměstnanci školy