preview

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední odborné školství v Moravských Budějovicích má mnohaletou tradici, která byla v minulosti zastoupená školami Středního odborného učiliště zemědělského a Středního odborného učiliště strojírenského. K 1. lednu roku 2003 došlo ke sloučení těchto dvou středních odborných učilišť a vznikla nová organizace s názvem Střední odborné učiliště řemesel a služeb Moravské Budějovice. Od 1. 1. 2004 došlo ještě ke sloučení se Středním odborným učilištěm lesnickým Lesonice. Od 1. 7. 2006 byl název změněn na Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. Sloučením těchto tří škol vznikla současná podoba školy, která připravuje chlapce a dívky na budoucí povolání pro firmy v regionu.Střední škola zajišťuje komplexní přípravu žáků v učebních a maturitních oborech, včetně nástavbového maturitního studia pro absolventy učebních oborů s širokým zaměřením, jak v oblasti služeb, tak i v tradičních řemeslech. Teoretické vyučování probíhá v budovách Tovačovského sady 79, kde zároveň sídlí i vedení školy a Dobrovského 10. Škola je moderně vybavena odbornými učebnami s audiovizuální technikou a s připojením k internetu – jazykové učebny, učebny elektro, počítačové učebny. Podle zaměření oboru mají žáci možnost získat buď bezplatně v rámci osnov oboru, nebo ostatní žáci za výhodnější ceny: řidičské oprávnění skupin, svářečské kvalifikace, barmanský kurz a oprávnění § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. Všichni žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a pro dojíždějící žáky je zde možnost ubytování v domově mládeže. V rámci výuky se uskutečňuje řada akcí, které přispívají jak k odbornému, tak i všeobecnému přehledu žáků (exkurze do firem, na odborné výstavy, soutěže apod.).Odborný výcvik je zajištěn převážně na vlastních pracovištích v Moravských Budějovicích, a to Chelčického 316 a K Háji 683. V rámci plnění učebních osnov odborného výcviku zajišťují žáci některé služby pro veřejnost: opravy vozidel, přípravu vozidel na STK, opravy zemědělských strojů, strojní obrábění, instalatérské práce, zámečnické práce a elektro-montážní práce. Žáci vyšších ročníků učebních oborů jsou umísťováni na praxi v místních firmách a provozovnách, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Zde žáci získávají další pracovní zkušenosti v oboru a v řadě případů i jisté pracovní nabídky po ukončení vzdělávání. Za produktivní práci v rámci odborného výcviku a v externí praxi dostávají žáci finanční odměnu dle platných předpisů. Na vybraných oborech mají žáci možnost při splnění prospěchových kritérií získat motivační stipendia.

preview

Střední škola technická Jihlava

Vzdělávací subjekt Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava vznikl rozhodnutím Kraje Vysočina o sloučení příspěvkových organizací dnem  1. 7. 2014 sloučením stávajících škol:Střední průmyslová škola JihlavaStřední škola technická JihlavaStřední škola automobilní JihlavaCílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.Sloučená škola představuje jednu z nových páteřních škol odborného vzdělávání a její vznik přispěl k zefektivnění sítě středních škol v kraji.Pro stávající žáky i zájemce o studium technických oborů sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – oborová nabídka zůstává zachována. Naopak se jim otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery – významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.Nový vzdělávací subjekt zachovává i všechny objekty původních škol jako svá pracoviště: pracoviště Legionářů, pracoviště Polenská a pracoviště Automobilní. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Strategickou vizí školy je politika kvality.

preview

Střední škola stavební Třebíč

Střední škola se stavebním zaměřením byla v Třebíči založena před více jak třiceti lety. Po dlouhém působení na Václavském náměstí došlo ve školním roce 2004/2005 k jejímu sloučení se stavebním učilištěm a k přestěhování na ulici Kubišova.Za dobu svého působení se škola stala významným centrem stavebního vzdělávání Kraje Vysočina. Vysoká úroveň teoretické výuky, důsledná propojenost s praxí, nejmodernější technologie, účast v odborných soutěžích a vysoká úspěšnost absolventů na vysokých školách technických směrů jsou důkazem vysoké kvality školy.Střední škola stavební Třebíč poskytuje vzdělání žákům, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání nebo žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách technického směru nebo přímo pro činnosti v oblasti stavebnictví.Důraz na kvalitu výuky – státní maturita není překážkouŠkola poskytuje svým žákům kvalitní podmínky ke studiu. Špičkové vybavení (dataprojektory, plotry, interaktivní tabule, termokamera, experimentální pracoviště s fotovoltaickou elektrárnou, svářecí škola kovů a plastů) vytváří předpoklad pro kvalitní odbornou výuku. Naplnění těchto předpokladů potvrzuje zejména vysoká úroveň výuky CAD systémů a úspěchy v celostátních odborných soutěžích. Zajímavá je i skutečnost, že škola umožňuje svým žákům již v průběhu studia zapojit se do produktivní  činnosti. Žáci uzavírají se školou pracovněprávní vztah a pod vedením vyučujících plní úkoly např. v oblasti projektování nebo poradenství ve stavebnictví.Důkazem kvality výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je téměř stoprocentní úspěšnost u státní maturitní zkoušky.