preview

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9

Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena experimentálně v roce 1992. V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a věnuje se výhradně terciárnímu sektoru vzdělávání.Dne 1. 7. 2017 se VOŠ informačních služeb sloučila s VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky Praha 9, která je nástupnickou organizací s novým názvem – Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky.Škola je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 0006458.Struktura učebního plánu je založena na předpokladu, že práce informačního specialisty vychází ze společného základu, který je vytvářen v průběhu prvního roku studia. V dalších ročnících se studenti specializují na zvolenou tématiku a mohou vyjádřit svůj zájem výběrem volitelných předmětů a tématem absolventské práce v závěru studia.Kreditní a modulární systém nabízí možnost individuálního nastavení studijní zátěže v jednotlivých obdobích. Ztráta kreditů a dílčí neúspěch v jednom modulu je možno nahradit ziskem kreditů v modulu jiném a modul lze absolvovat později, bez nutnosti opakovat celý semestr.Naši pedagogové vás budou znát jménem a navázat s nimi pracovní kontakt bude jednoduché. Vedení školy je připraveno s vámi řešit studijní problémy, je zajištěno poradenství v oblasti psychologie i sociálně právní.Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jež se realizuje ve firmách, muzeích a knihovnách v České republice i zahraničí. Povinnou součástí studijního plánu v 2.ročníku je Projekt. Studenti v týmech dle svého zaměření připravují čtenářské besídky pro děti, autorská čtení, knižní bazary, výstavy a vernisáže, webové stránky a jiné IT projekty.

preview

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

Naše škola má již více než šedesátiletou tradici ve výchově odborníků, kteří se uplatňují ve všech druzích dopravy i v oborech, které s dopravou více či méně souvisí. Stabilizovaný pedagogický sbor a vysoká úroveň materiálního vybavení zaručují všem absolventům školy kvalitní všeobecné i odborné vzdělání. Učební plány všech oborů vzdělání i jednotlivých zaměření jsou moderně koncipovány a upravovány tak, aby odpovídaly posledním poznatkům vývoje vědy a techniky, profil absolventa je v souladu s měnícími se potřebami praxe. Od ostatních škol podobného typu se učební plány na naší škole odlišují vyšším počtem hodin cizích jazyků /pro výborné žáky zajišťuje škola přípravu na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE/, informatiky a výpočetní techniky i ostatních disciplín, které jsou potřebné pro výkon povolání. Právě pro tyto okolnosti nemají absolventi školy problémy uplatnit se na trhu práce. Mnoho našich žáků, kteří složí maturitní zkoušku na střední odborné škole, pokračuje ve studiu na zdejší vyšší odborné škole nebo na vysokých školách. Pro žáky 4. ročníku pořádá škola přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy.Pedagogický sbor plní nejen svoji činnost vzdělávací a výchovnou, ale snaží se také dávat žákům něco navíc – v podobě zájmových činností, jejichž skladba se podle požadavků žáků každoročně mění. Tradiční podporu má na škole sport. Přestože je škola v centru Prahy, má pro něj velmi příznivé podmínky /tělocvična, posilovna, horolezecká stěna, hřiště s umělým povrchem/.Naši žáci se každým rokem umisťují na předních místech v různých sportovních soutěžích. Na škole vedle sportovních kroužků /vodácký, lyžařský, orientační běh/ působí i další, zaměřené na odbornou tématiku nebo kulturu, např. Klub mladých diváků /divadlo/, Filmový klub. Žáci se pravidelně zúčastňují odborných, jazykových, literárních a dalších soutěží s výbornými výsledky. Součástí výuky jsou odborné praxe a stáže u tuzemských i zahraničních firem. Žáci vyjíždějí na exkurze, zahraniční tematické zájezdy. Škola se každoročně zapojuje do programu Comenius, v rámci kterého je realizována spolupráce se zahraničními školami.Úzce spolupracujeme se sociálními partnery ze všech druhů dopravy. Jsme členy odborných svazů a asociací, dále podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány je škola hodnocena kladně.