preview

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Olomouc

Prostory Praktické školy dvouleté jsou využity žáky ZŠ. Praktická škola dvouletá byla určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ nebo v nižším než devátém ročníku ZŠ.Praktická škola dvouletá připravovala žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Výuka byla vedena individuální i skupinovou formou práce. Vždy byly zohledňovány žákovy fyzické a psychické možnosti a potřeby. Ve třídách byly dva pedagogičtí pracovníci – speciální pedagog a asistent pedagoga. V rámci studia si žáci doplňovali a rozšiřovali všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v ZŠ a zároveň si osvojovali nové znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností, které uplatní v každodenním životě. Zaměřovali jsme se především na přípravu pokrmů, úklidové práce, ruční práce, pěstitelské práce a výrobu ručního papíru.Metody a formy výuky byly voleny s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků, ve vyučování jsme uplatňovali především metodu strukturovaného učení, vytvářeli si názorné pomůcky usnadňující pochopení učiva, stimulovali jsme u žáků zájem o práci, podporovali jsme pracovní vytrvalost, zodpovědnost, snažili jsme se o co největší samostatnost žáků, zároveň je učili i spolupracovat.Důraz jsme kladli na vytváření mezipředmětových vztahů, součástí výuky byly besedy s odborníky, návštěvy výstav a kulturních akcí, odborné exkurze, skupinové projekty.                                  Délka vzdělávacího programu byla 2 roky, studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent získal vysvědčení o závěrečné zkoušce.