preview

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.

Popis

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s. je školou samostatně zřízenou pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

ZŠ a SŠ Pomněnka je škola rodinného typu, kapacita základní školy je 50 žáků, střední školy 12 studentů, ve třídách je vzděláváno 5 - 7 žáků. Vyučování probíhá podle ŠVP (školní vzdělávací program). Základem je individuální přístup vyučujících k jednotlivým žákům. S výukou a sebeobslužnými činnostmi při výuce dopomáhají asistenti pedagoga.

Ve výuce uplatňujeme speciálně pedagogické postupy a metody práce, které jsou v souladu s individuálními potřebami žáků.

Vzdělávací programy školy:

  1. Přípravný stupeň základní školy speciální
  2. Základní škola
  3. Základní škola speciální
  4. Střední škola – Praktická škola jednoletá


Doprava do školy: Škola disponuje třemi osmimístnými automobily, kterými sváží žáky z okolních obcí

Školné: 500Kč za měsíc

Návštěva školy: kdykoli, po dohodě na tel. čísle 583 213 910

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.pomnenka.net/
Zaměření školy: Praktická škola, Obecné zaměření
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická škola jednoletá

Podrobné informace o škole

Praktická škola jednoletá

Výsledky vzdělávání:

Doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě.

 

 

 


Pro koho je škola určena?

 

Žákům s mentálním postižením, žákům s kombinovaným postižením a s diagnózou autismus, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické, ukončili povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.

Praktická škola jednoletá je určena pro chlapce i dívky.

 


Forma studia: Denní organizace výuky odpovídá schopnostem a možnostem žáků a respektuje jejich individuální zvláštnosti.

Přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek.

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

 

 

 


Očekávané výstupy:

 

Osvojení si poznatků obsažených ve vzdělávacím programu.

Rozvoj komunikačních dovedností - ústních i písemných.

Plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, orientace v mravních hodnotách a společenském chování.

Osvojení si zdravého životního stylu, podílení se na ochraně životního prostředí.

Seznámení s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti.

Osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, pracovních postupů potřebných v praktickém životě i budoucí profesi, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel ochrany osob před následky mimořádných událostí.


Pracovní uplatnění: Pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, v zemědělství a chráněných pracovištích.

Diskuze