preview

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, Petrovice u Kaviné

Proč si vybrat ke studiu VOŠ DAKOL?Konsorcium firem DAKOL je známý podnikatelský subjekt v regionu s již dostatečným materiálním zázemím a širokou škálou partnerských firemních vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro studenty jak v přímé přípravě, tak i praxích a stážích velmi dobré předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání široké škály vědomostí a co je hlavní - jejich uplatnění v praxi. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. je samostatným vzdělávacím subjektem, která v oblasti terciálního vzdělávání spolupracuje také s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě. Jsme školou s tradicí a výrazně rozvinutými podnikatelskými aktivitami. Naši vyučující a lektoři jsou na vysoké odborné úrovni a jsou to ve velké míře vysokoškolští pedagogové. Máme obrovský potenciál zařízení pro Vaši odbornou praxi. Vaše výuka bude probíhat v nových posluchárnách a odborných učebnách vybavených špičkovou informační technologií a internetem.Spolupráce se odvíjí v těchto rovinách:personální zajištění výuky,evaluace studijních programů,inovace obsahu,oblast celoživotního vzdělávání a využití jeho forem při studiu na VŠ.Po splnění zákonných podmínek možnost studovat na příslušných VŠ v prezenční formě studia a pro neúspěšné studenty VŠ možnost studia na VOŠ DAKOL s možností uznání získaných kreditů z VŠ.

preview

Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School

Naším cílem je dávat dětem a mladým lidem náskok do života, učit je lásce ke vzdělání, poznávat své limity a dosahovat jich v jakékoli oblasti, být zodpovědnými, kritickými a nezávisle myslícími lidmi, kteří chápou svět v souvislostech, být zdvořilými a sebevědomými, skromnými, nebojícími se postavit do čela a přitom respektujícími názory jiných a pomáhajícími slabším. A anglicky děti učíme proto, aby získaly odstup a byly připraveny pro život v budoucím světě plném příležitostí. Čím se odlišujeme?Jsme jediná střední škola vyučující vysokoškolským způsobem – individuální příprava ke studiu na vysoké školePro všechny, kteří nechtějí zapadnoutVýuka v angličtině a v češtině s důrazem na výuku dalšího jazyka (španělština nebo němčina)Do 2. ročníku gymnaziální obsah výuky – získání rozsáhlého všeobecného základuOd 3. ročníku volba humanitního nebo přírodovědného zaměření – obě specializace jsou vzájemně provázányPo celou dobu studia vysokoškolský způsob výuky – blokové vyučování, spolupráce s externími VŠ pedagogy, výuka probíhající na PřF a FF OUKlademe mimořádný důraz na osobnostní a studijní rozvoj studentů – AUTONOMY – MASTERY – PURPOSEMaximálně 15 studentů v jednom ročníku – minimální počet členů studijní skupiny není nijak limitován, vytváříme funkční projektové týmy podle oborového zaměřeníSŠ Monty School je zapsána v Rejstříku škol MŠMT jako kombinované lyceum s přírodovědným a humanitním zaměřením

preview

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace zabezpečuje střední vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v §16 odst. 9 ŠZ v těchto typech škol:Praktická škola dvouletá (78-62-C/02),Praktická škola jednoletá (78-62-C/01).Praktická škola dvouletá (PrŠ)V PrŠj  se vzdělávají žáci s:lehčím mentálním postižením,autismem,souběžným postižením více vadami.Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá  „Škola – dílna života“.Ve třídě se vzdělává 6 – 14 žáků.Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získají střední vzdělání.Prš dvouletá poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru „Praktické dovednosti pro život“. Těžištěm výuky je příprava na každodenní život – získání praktických dovedností. Vzdělávaní se uskutečňuje v denní formě, trvá dva roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.Odborný výcvik žáků probíhá v chráněných dílnách Manlomka, s.r.o. v Bocanovicích a Dolní Lomné, žáci zde pracují v montážní dílně nebo prádelně a sušírně. Hlavním cílem odborného výcviku je nejen získání nebo upevnění určitých pracovních schopností a manuálních dovedností, ale také nabytí potřebného sebevědomí při žádání o zaměstnání po úspěšném absolvování praktické školy dvouleté.Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na další studium, pracovní uplatnění i vlastní život. Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v chráněných dílnách aj.  Odbornou kvalifikaci pro pracovní uplatnění na trhu práce mohou absolventi praktické školy dvouleté získat prostřednictvím rekvalifikace na příslušném úřadu práce.