preview

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Školní vzdělávací programySpecifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.Elektrotechnické oboryVýuka je zaměřena na technické vybavení počítačů a CISCO. Výuka programů ve specializované učebně CAD. Procvičování montážních a instalačních prací, sestavování obvodů včetně měření parametrů. Učivo doplňováno modulem automatizační techniky.2 vzdělávací programyPotravinářské oboryVýuka je zaměřena na výrobní činnosti v odborných pracovištích. Žáci jsou schopni se orientovat v prodeji a distribuci jednotlivých produktů.3 vzdělávací programyChemické oboryV rámci projektového vyučování se žáci seznamují se stavem životního prostředí a řeší problémy spojené s jeho znečišťováním. Seznamují se s nutností zavádět ekologická hlediska do výroby.2 vzdělávací programyGastronomické oboryŽáci jsou připravováni na zvládnutí technologie přípravy jídel pro všechny příležitosti, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, zvládnutí pravidel jídelních a nápojových lístků, ovládání techniky obsluhy v běžných i výběrových podnicích.1 vzdělávací programStrojní oboryVe strojních oborech žáci absolvují svářečskou školu s výstupním dokumentem svářečský průkaz. V maturitních oborech je výuka zaměřena na programování CNC strojů.3 vzdělávací programyNástavbové studiumNástavbové studium v dvouleté denní formě a tříleté dálkové formě je určeno pro absolventy odpovídajících tříletých učebních oborů.1 vzdělávací program

preview

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

10x Proč studovatna Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž?Jedná se o kvalitní školu s dlouholetou vzdělávací tradicí, zkušenými pedagogy a ověřitelnými výsledky ve vzdělávání.Studiem naší konzervatoře lze získat střední odborné vzdělání (maturita) a také vyšší odborné vzdělání, ukončeného absolutoriem s označením absolventa DiS.Studium je bezplatné, ubytování v DM a stravování je kvalitní a finančně dostupné.Každý student má svou cvičebnu v budově školy pro přípravu do výuky a cvičení na nástroj po celý den.Od ledna 2012 má konzervatoř pro organizování veřejných koncertů nový koncertní sál Nadsklepí.Čerstvě opravená budova školy, situovaná ve starobylém centru města, nabízí skvělé podmínky a zázemí pro studium.Škola pořádá pro studenty zájezdy na kulturní akce (koncerty olomoucké, zlínské či brněnské filharmonie, návštěvy divadelních představení v Brně, Olomouci, Praze.) Pořádáme také poznávací zájezdy do zahraničí.U studentů 5. a 6. ročníku podporujeme jejich placenou pedagogickou praxi v ZUŠ a interpretační činnost v profesionálních orchestrech.Studenti ocení příjemnou a bezpečnou atmosféru města Kroměříže.Prostředí kroměřížských zahrad i zámku, které byly zařazeny do Seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO, je inspirativní pro studium a vhodné také pro odpočinek.

preview

Masarykovo gymnázium Vsetín

Gymnázium ve Vsetíně bylo založeno v roce 1928, zdravotnická škola byla otevřena v roce 1951. Od roku 2013 tvoří obě instituce celek s názvem Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.Jsme škola se silnou tradicí a pevnou vazbou ke Vsetínu a jeho okolí. V pěti oborech se u nás vzdělává více než 800 žáků a studentů středního a vyššího odborného stupně. Pedagogický sbor tvoří přes 70 kvalifikovaných vyučujících, našimi spolupracovníky jsou také externisté z řad lékařů a dalších profesí.Našim žákům a studentům pomáháme získat všeobecný vzdělávací základ, rozvíjíme jejich individuální studijní předpoklady, podporujeme je v oblastech jejich zájmu a připravujeme je tak na další studium či výkon zvoleného povolání.Své vzdělávací služby poskytujeme vždy na nejvyšší možné úrovni s odkazem k bohaté historii a úspěchům školy, se znalostí moderních vzdělávacích trendů a v souladu s potřebami našich žáků a studentů. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby u nás nacházeli pochopení a podporu, aby byli přísní k sobě a tolerantní k druhým a aby byli na svou školu hrdí. Absolvent gymnáziaje připraven k úspěšnému zvládnutí studia na vybrané české nebo zahraniční vysoké školebezpečně ovládá dva cizí jazyky (AJ + ŠJ/FJ/NJ/RJ)má široký vědomostní základ a ucelené znalosti v oblastech svého individuálního zájmuv přístupu k řešení teoretických i praktických úkolů uplatňuje samostatnost, tvořivost a originalituv ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správněnalézá, kriticky hodnotí, třídí a prezentuje informace, aktivně využívá moderní technikudokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návykyje čestný, pracovitý a ohleduplný Absolvent zdravotnické školyje připraven k výkonu zvolené zdravotnické profese a k dalšímu prohlubování své kvalifikacemá pevně osvojené nezbytné odborné znalosti a potřebné pracovní dovednostiv přístupu k řešení svěřených úkolů uplatňuje samostatnost, spolehlivost a pečlivostpři práci s pacienty či klienty je trpělivý a empatický, respektuje lidskou důstojnostv ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správněefektivně pracuje s odbornými informacemi, ovládá moderní technikudokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návykybezpečně ovládá anglický jazykje čestný, pracovitý a ohleduplný, dbalý slibu a odkazu Florence Nightingalové

preview

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Informační technologie (ŠVP: Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika - maturitní obor)Číslo oboru: 18-20-M/01 Studijní obor je pětiletý, zakončený maturitní zkouškou. Žáci se v rámci studia seznámí s nejmodernějšími technologiemi v  oblasti: ·   multiplatformního programování (Lego učebna, programování Arduina a Raspberry PI, programování aplikací a her v Adobe Animate a v Pythonu, programování PHP a MySQL) ·   pořizování multimediálních záznamů.Elektrikář (učební obor)Číslo oboru: 26–51-H/01 Čtyřletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci získávají znalosti z teoretické i praktické elektrotechniky, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, měřící techniky, automatizace a výpočetní techniky. Z těchto znalostí mohou vycházet při budování své profesní kariéry v praxi. Elektrotechnické a strojně montážní práceČíslo oboru: 26-51-E/01 Čtyřletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci se učí pracovat s elektrotechnic­kými a strojírenskými materiály a součástkami. Učí se montovat a demontovat jednoduché elektrické výrobky a zařízení, vykonávat servisní a údržbářské činnosti. Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých a pomocných pracích v elektrotechnice. Mechanik elektrotechnik (nástavbové studium)Číslo oboru: 26-41-L/51 Tříletý nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali studiem učebního oboru elektrikář. Během studia se žáci dozví nové poznatky z elektroniky, automatizace, elektrotechnických měření, elektrotechnických zařízení, číslicové techniky, zabezpečovací techniky, počítačových sítí a dalších.Zahradnické práceČíslo oboru: 41-52-E/01 Obor je tříletý (s možností prodloužení studia na čtyři roky) zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých zahradnických prací. Je připravován pro výkon činnosti pěstování květin, ovoce a zeleniny, množení květin a okrasných dřevin, zakládání, údržby sadovnických a krajinářských úprav a vazačských prací. Zahradník (učební obor)Číslo oboru: 41-52-H/01 Obor je tříletý (s možností prodloužení studia na čtyři roky) zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Budoucí zahradníci si osvojí základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství a sadovnictví. Rovněž získají znalosti ze základů obchodní činnosti, podnikání, cenové kalkulace a prodeje.  Ekonomika a podnikání (ŠVP: Marketing a mediální tvorba - maturitní obor)Číslo oboru : 63-41-M/01 Pětiletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Znalosti z oblasti ekonomiky, obchodní činnosti, administrativy, personalistiky, práva, účetnictví, počítačové grafiky, mediální prezentace, marketingu, psychologie a profesní etikety. Vedení fiktivní firmy, tvorba podnikatelského a marketingového plánu, příprava propagačních materiálů, práce v on-line prostředí.