preview

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Novodobá historie odborného učiliště se datuje k 1. 1. 1991, kdy se stalo samostatným právním subjektem (v důsledku změn v právním postavení podniků Ostravsko-karvinských dolů a Dolu Dukla v Havířově-Suché muselo dojít k odpojení odborného učiliště od nově se tvořící akciové společnosti). Stává se Středním odborným učilištěm, Sýkorova 1 v Havířově-Šumbarku (dále SOU).Pro nové potřeby výuky bylo nezbytné provést rekonstrukci prostorů areálu SOU, aby postupně mohly vznikat potřebné kapacity učeben a dílen pro nově zaváděné učební a studijní obory. S poklesem počtu ubytovaných žáků byly rekonstruovány části patra hlavní budovy, které dříve sloužily jako domov mládeže. Byly nově rekonstruovány a vybavovány specializované učebny pro technickoadministrativní obory, třídy a laboratoře pro obory elektro (silnoproud a slaboproud), dílny pro obory strojní. Rovněž bylo rekonstruováno potřebné sociální zázemí pro žáky a pedagogické zaměstnance SOU.Po havárii střechy sportovní haly byla v areálu vybudována svářečská škola s potřebným sociálním zázemím. Součástí svářečské školy jsou kabinety mistrů, učebna pro teoretickou výuku, mechanická a strojní dílna pro potřeby výuky praktického vyučování strojních oborů, sklad technických plynů a sklad hutního materiálu.Po vybudování těchto kapacit v areálu SOU na Šumbarku byly dočasně opuštěny učňovské dílny v areálu Dolu Dukla i v areálu Dolu Fučík.Byly rekonstruovány i kapacity pro teoretickou výuku, a to výstavbou nových šaten pro potřeby žáků školy v suterénu “staré” školy, vybudováním potřebných kabinetů učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, rekonstrukcí podhledů tělocvičny s novým osvětlením. V prostorách “nové” i “staré” školy byly vyměněny všechny tabule, stoly a židle za nové. Obnovou prošla i knihovna učiliště, která stále slouží žákům i zaměstnancům…

preview

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech počítačových sítí, telekomunikací, informatiky, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují v následujících studijních oborech:18-20-M/01 Informační technologie26-45-M/01 Informační a komunikační technologieSoučástí školy je informační centrum s celodenním provozem, kde je žákům umožněn přístup k Internetu. Pro úsek teoretického vyučování a mimoškolní výchovy slouží tělocvična, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty a volejbalové hřiště.Žákům naší a jiných středních škol a studentům VOŠ poskytujeme ubytování ve vlastním Domově mládeže.Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je rovněž v areálu školy.Naši žáci v rámci projektu Junior Achievement vedou školní klub s občerstvením.Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty Erasmus+, Junior Achievement, eTwinning. Jeden svět na školách, Program Cena vévody z Edinburghu, projekty ekologické výchovy, projekty operačního program u Rozvoj lidských zdrojů, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Ekoenergie, soutěž Napájení sluncem na VŠB –TU Ostrava.Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace.