preview

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

Popis

Základní škola  a Střední škola Březejc, Sviny 13 byla zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako příspěvková organizace k 1. 1. 1996. Poskytuje základní vzdělání a střední vzdělání žákům
s mentálním postižením, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Škola sídlí v budovách Centra Kociánka, pracoviště Březejc (dále středisko). Areál střediska je bezbariérový a nachází se ve velmi pěkném prostředí nedaleko města Velké Meziříčí.

Výuka žáků probíhá v základní škole speciální, praktické škole jednoleté a dvouleté a v dvouletém učebním oboru Textilní a oděvní výroba - ŠVP Tkalcovské práce. Do praktických škol a do učebního oboru mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

Základním cílem školy je předat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami kvalitní základy všeobecného vzdělání a připravit je zodpovědně pro budoucí samostatný život. Základním prostředkem k dosažení tohoto
cíle je plnění školních vzdělávacích programů. S většinou žáků pracují učitelé podle individuálních vzdělávacích plánů. Jsou vypracovány na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a učiteli průběžně vyhodnocovány.

Škola zajišťuje rovněž mimořádně dobré podmínky pro výuku. Třídy jsou prostorné, vhodně vybavené a esteticky upravené. Z odborných pracoven škola využívá cvičnou kuchyni, dílnu, počítačovou učebnu.

Od 2. 11. 2006 jsme zapojeni v síti „Škol podporujících zdraví". Tato skutečnost nám pomáhá rozvíjet ve škole pohodové prostředí, zdravý životní styl a dává žákům větší příležitost pro sebehodnocení a vzájemnou spolupráci. Zároveň se snažíme o otevřené partnerství s rodiči i širší veřejností.

V případě Vašeho zájmu Vám kdykoliv umožníme prohlídku našeho zařízení.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.skoly-brezejc.cz/
Zaměření školy: Učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

UČEBNÍ OBOR TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBA - ŠVP: TKALCOVSKÉ PRÁCE

Podrobné informace o škole

 

 

Co nabízíme

 • individuální speciálně pedagogický přístup
 • přijímání žáků během školního roku
 • individuální vzdělávací plán
 • využití počítačů, tabletů, multimediální techniky a internetu při výuce
 • speciální pomůcky pro snazší ovládání PC (trackball, velkoplošná klávesnice, ...)
 • práce s výukovými programy
 • možnost širšího slovního hodnocení
 • návštěvy koncertů, výstav, divadel, filmových představení
 • exkurze, výlety
 • zapojení do programu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • zájmové kroužky
  • výtvarně - keramický
  • kroužek pohybových aktivit
 • canisterapie
 • psychorelaxační a terapeutickou místnost s uplatněním metody snoezelen (vodní lůžko, světelné efekty, aromaterapie, hudba, ... )
 • poradenské služby Speciálně pedagogického centra ve Velkém Meziříčí a na odloučeném pracovišti v Třebíči

Diskuze