preview

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Popis

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stoletou (1905 až 2005) tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.vospspgs.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vospspgs/
Zaměření školy: Střední pedagogická škola, Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Speciální pedagogika

Předškolní pedagogika

Pedagogika volného času

SŠ PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (SPgŠ)

SŠ PEDAGOGICKÉ LYCEUM (SPGŠ)

Přijímací řízení

Více na webových stránkách školy: http://www.vospspgs.cz/?sekce=6/

Podrobné informace o škole

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stoletou (1905 až 2005) tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. I po skončení tohoto projektu pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte. Patří sem nejen účast zástupců školy na odborných seminářích, které pořádají Asociace VOŠ a neziskové organizace, ale i realizace samostatných dílčích projektů. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti a snažíme se o aplikaci projektů do praktických činností. Zapojujeme se i do celostátních humanitárních akcí, například Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem, a úzce spolupracujeme se školami a zařízeními vzdělávajícími děti se specifickými vzdělávacími potřebami. S pedagogicko-psychologickou poradnou organizujeme pro studenty VOŠ PEER PROGRAM (protidrogová prevence), ve výběrovém modulu se učí znakový jazyk.
 
Výchovně vzdělávací proces směřuje k  rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků budoucích učitelek MŠ, vychovatelek, pedagogů volného času včetně handicapovaných jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich disciplíny, speciální pedagogika,…, se žáci učí jejich modifikaci v pedagogickém procesu. Současně si osvojují speciální dovednosti z výchov nebo „pedií“ pro práci s postiženými jedinci. Nová vzdělávací koncepce je realizována od roku 1992 a byla úspěšná získáním statutu vyšší odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ v Litomyšli zpracoval inovaci studijního oboru VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném čase“ modulovou formou výuky a od 4. července 2007 získal další akreditaci od MŠMT pro tento vzdělávací program. Tato modulová forma patří k nejmodernějším trendům v ČR; uplatňují ji některé vysoké školy u nás, ale používá se především ve školství zemí EU. Inovací studijního oboru VOŠ pokračuje nabídka  pro uchazeče o studium a specifikovala se tím také profesní kvalifikace absolventů VOŠ.
 
Žáci střední školy se výrazněji podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných a kulturních vystoupení, předních umístění v soutěžích a festivalech a účasti i vedení množství zájmových útvarů. Zapojili se do mezinárodního projektu Comenius. Spolupodílejí se na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí.
 
Žáci vyššího odborného studia se více podílejí na aktivitách školy, které se týkají lidských práv a práv dětí, účasti na odborných seminářích, zpracovávání projektů nebo SOČ, mezinárodní spolupráce nebo spoluprací s řadou organizací a institucí, např. Česká komise UNESCO, Sdružení pro neslyšící, atd.
 
Ve studijních oborech střední i vyšší odborné školy se uplatňují  nové metody a formy práce, výběr alternativně nabízených volitelných předmětů, osvojování praktických dovedností a pedagogická i oborová praxe. Vysoké procento našich absolventů přijatých na vysoké školy, uplatnění našich absolventů na trhu práce a zájem o studijní obory nasvědčují tomu, že vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře.
 
Mnohaletá je i podpora ředitelství školy kromě poznávacích a koncertních zájezdů v cizině i v realizaci mezinárodních projektů. V září 1999 byl škole na základě spolupráce se školskými institucemi v Essenu v Německu a Doetinchemu v Nizozemí schválen v Bruselu společný mezinárodní projekt 71 575-CP-1-1999-DE-Comenius 3.1 s názvem ,,Budoucnost učení v moderní společnosti v Evropě". Výsledkem je didaktický videofilm ,,Učení pro změněný život a práci v tomto století". Byl distribuován v zemích EU i v ČR. Od roku 2002-2004 se realizovala 2. fáze tohoto projektu s názvem „Mediální výchova a vzdělávání“. Její součástí bylo vytvoření webových stránek školy ve třech jazycích a společný EUROPORTÁL. Od roku 2005 spolupracuje škola se střední a vyšší školou pedagogického zaměření ve Wandlitz v SRN. Cílem spolupráce je výměnný pobyt studentů a získávání poznatků o německém systému vzdělávání. Ve školním roce 2007-2008 proběhly dvě vzájemné návštěvy skupin studentů (září, říjen 2006). Seznámily se se studijními programy, organizací praxe, navštívily cvičná zařízení, poznaly život na DM i v rodinách.
 
V lednu 2006 se škola přihlásila do projektu spolupráce škol v rámci programu SOCRATES/Comenius - Aktivita 1. V únoru nám byl tento projekt s názvem „Z jejich minulosti vychází naše budoucnost“ schválen pod č. CA1-06-164 s datem zahájení k 1.8.2006. Kromě naší školy jsou do projektu zahrnuty čtyři partnerské školy ze Španělska, Francie, Skotska a Polska. Cílem tohoto projektu je nejen rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, ale hlavně vzájemné poznávání historie, kultury a současného života zúčastněných zemí jako jeden z prostředků multikulturní výchovy a prevence rasismu a xenofobie.  V listopadu 2007 se sešli vyučující zastoupených škol na týdenní převážně pracovní schůzce v Litomyšli, v dubnu 2008 se skupina žáků a 2 vyučující naší školy zúčastnili zájezdu do polského města LAZISKA GORNE ve Slezsku.
 
Materiální podmínky jsou vzhledem k vzdělávací činnosti a schváleným oborům velmi dobré. Budova školy je nově opravena, prostorově je plně vyhovující - máme 30 učeben, z toho 15 odborných. Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme další sportovní zařízení. Součástí školy je informační a studijní centrum o rozloze 70 m2. Je vybaveno 6-ti počítači, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům.Provoz je zajištěn od 7.00 do 20.00 hodin. Je zde také umístěno 6950 knih a 3100 učebnic. Učitelé i žáci mají k dispozici 22 odborných učitelských knihoven s 6450 ks knih. Knihovna domova mládeže obsahuje 1700 ks knih. Devět učeben je vybaveno videozařízením s pěti videokamerami. Dvě odborné učebny cizích jazyků s nejmodernějším multimediálním vybavením umožňují využít ve výuce nové informační a komunikační technologie. Ve škole je využíváno 48 počítačů, z toho 28 k didaktickým účelům. Byla vybudována a zařízena multimediální učebna, jejíž kapacita je 68 a při přeskupení až 100 míst. K zařízení patří interaktivní tabule, dataprojektory, video, DVD, PC s připojením na internet, notebooky. Půdové prostory školy jsou používány k pořádání výtvarných výstav.V domově mládeže mají žáci k dispozici 12 počítačů a 12 počítačů slouží provozu domova a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy ve 26 sbírkách, jejichž celková hodnota je 4 308 tis. Kč. Škola i domov mládeže jsou připojeny na internet.
 
Vyučující jsou plně kvalifikovaní a své vzdělání nadále zvyšují. Část pedagogického sboru tvoří externí vyučující. Pedagogové, žáci školy i studenti se zúčastňují odborných seminářů, setkání na mezinárodní úrovni a zahraničních stáží. Vyučující pracují dále v poradních a lektorských sborech, někteří publikují v odborných časopisech a literatuře (učebnice, skripta).
 
Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. V červnu 2003 byla dokončena dostavba nové ubytovací budovy, v pořadí druhé, a školní jídelny. Škola tak získala ubytovací komplex na vysoké úrovni, vybavený moderní jídelnou a dalším zázemím (klubovny, hudebna, posilovna a fitcentrum, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kuchyňky na každém patře, knihovna, …). Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (nová část DM I), nebo v buňkách, které se skládají ze dvou třílůžkových pokojů a příslušenství (starší část DM II).

Žáci mají velké možnosti pro uplatnění svých kulturních, rekreačních a pohybových aktivit. Při VOŠP a SPgŠ v Litomyšli je zřízen nadační fond, který přispívá na výchovně vzdělávací činnost a finančně pomáhá žákům ze sociálně slabších rodin. Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti jsou zastoupeni ve výboru nadačního fondu. Žáci střední i studenti vyšší odborné školy mají své zástupce ve Studentské radě, která řeší jejich problémy a připomínky ve spolupráci s ředitelstvím školy a pomáhá zajišťovat aktivity ve volném čase. V souladu s § 132 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem vydaném Radou Pardubického kraje dne 23.6.2005, č.j. KrÚ 14454/OŠMS jsou na škole ustaveny Rada VOŠP a Rada SPgŠ, které umožňují rodičům nezletilých žáků a zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na řízení školy.

Diskuze