Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

  • Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
  • Tel.: 417 637 477

Popis

Pozice VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době škola nabízí 5 vzdělávacích programů – Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná všeobecná sestra. Na naší škole studuje 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové a kombinované formy vzdělávání. Škola je páteřní školou Ústeckého kraje.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední pedagogická škola, Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Firemní ekonomika

Diplomovaná všeobecná sestra

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Sociálně právní činnost

Právní asistence

Přijímací řízení

Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.

 

Podrobné informace o škole

Vyšší odborné vzdělávání jako nový typ a stupeň vzdělávání byl zakotven v polovině 90. let minulého století jako náhrada za tehdy zrušené pomaturitní vzdělávání. Smyslem zavedení tohoto stupně vzdělávání bylo zajistit přípravu odborníků na pracovní trh, kteří na rozdíl od vysokých škol, absolvují během vzdělávání významně vyšší podíl odborné praxe a praktického vyučování.

Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let. O obor byl velký zájem a s uplatněním absolventů nebyly žádné problémy. Tento stav přetrvává do současnosti, neboť veřejnost má o tento obor trvalý zájem a obor je vždy v přijímacím řízení zcela naplněn. Od roku 2009 je obor nabízen i v dálkové formě vzdělávání s dobou studia 3 roky.

Po roce 2000 škola na základě významných změn probíhajících v regionu začala připravovat další vzdělávací program Firemní ekonomika. Tímto programem škola reagovala na velkou restrukturalizaci gigantů na trhu práce v oblasti chemického a důlního průmyslu v regionu s cílem produkovat absolventy schopné zvládat samotné podnikání a podílet se na vytváření pracovních míst právě na Mostecku. Vzdělávání v denní formě bylo zahájeno v roce 2003 a v roce 2009 i v dálkové formě.

Koncem prvního desetiletí, kdy se škole podařilo zvládnout opakovanou akreditaci uvedených programů, škola také získala akreditaci pro další vzdělávací program Právní asistence jak pro denní tak pro dálkovou formu vzdělání a jeho výuka započala v roce 2010.

Vyšší odborná škola se sloučením k 1. září 2009 se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou ještě rozšířila o další program vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra v denní a kombinované formě vzdělání.

Posledním nabízeným vzdělávacím programem je Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož výuka byla zahájena k 1. 9. 2014 a to jak v denní, tak i v dálkové formě vzdělání. Tímto programem škola reagovala na měnící se požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků ve školství. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem výuky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na úrovní středního vzdělávání má škola odpovídající personální a kvalitní materiální zázemí pro vyšší úroveň v tomto směru vzdělání.

Pozice Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době studuje na naší škole 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové formy vzdělávání. Domníváme se, že škola přispívá ke stabilizaci trhu práce celého regionu a že kvalita absolventů a jejich úspěšné zařazování na trhu práce posílí renomé školy.

Škola v posledních letech dosahovala a dosahujuje velmi dobrých výsledků v projektech vyhlašovaných v rámci EU - OP VK, v rámci dotační politiky Ústeckého kraje, v rámci fondů EHP/Norska, Leonardo da Vinci a Erasmus+.

Škola má ve správě majetku tři budovy. Ve dvou školních budovách probíhá vzdělávací činnost (budova A – Zd. Fibicha 2778, budova B – sekce zdravotnického vzdělávání, J.E. Purkyně 272), ve třetí budově je Domov mládeže (budova C – J. E. Purkyně 271).

Obě školní budovy mají pro vzdělávání velmi dobré materiální podmínky v otázce dostatečného počtu kmenových učeben i odborných učeben. Na vysoké úrovni je ICT vybavení. Školy jsou propojeny datovým spojem, který umožňuje práci ve společném kvalitním počítačovém prostředí, a to nejen učitelům, ale i žákům a studentům denního i dálkového studia, ale též rodičům. Ve škole je 5 učeben výpočetní techniky s 80 počítači pro žáky, dále pak 3 multimediální učebny pro výuku všeobecných a odborných předmětů za využití notebooků pro 30 žáků ve vyučovací hodině. Z celkového počtu učeben je 25 učeben vybaveno dataprojektorem. Ve škole jsou další odborné učebny speciálně vybavené pro výuku cizích jazyků, ošetřovatelství, komunikaci, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, dramatickou výchovu, fiktivní firmy aj. Velmi dobré zázemí má škola pro tělesnou výchovu, které tvoří dvě tělocvičny, jedna posilovna a jeden plavecký bazén. Toto vybavení slouží vedle vlastní výuky také k využití pro zájmovou činnost žáků a studentů školy a ubytovaných v domově mládeže. Domov mládeže je důležitým zázemím pro část žáků a studentů školy, disponuje 60 dvoulůžkovými pokoji a vlastním stravovacím provozem v celodenním režimu. Ve všech třech budovách jsou žákům a studentům k dispozici knihovny a studovny s nabídkou odborné i krásné literatury, ale též s nabídkou výběrového filmového a hudebního umění.

  • Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
  • Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
  • tel.: 417 637 477

Diskuze