preview

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Popis

Škola poskytuje střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména sluchovým postižením a závažnými vadami řeči, dále mentálním, tělesným nebo zrakovým postižením, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Škola je složena ze:

 • střední školy – studium je ukončeno maturitní zkouškou,
 • středního odborného učiliště – studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem a
 • odborného učiliště – studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Vzdělání na naší škole je plně v souladu s RVP (rámcový vzdělávací program). Výstupy jsou srovnatelné se vzděláním intaktních žáků na běžných školách.

V rámci výuky ČJ nabízíme:

 • bilingvální program vzdělávání pro neslyšící žáky (ČZJ + ČJ psanou formou),
 • program výuky pro žáky se sluchovým postižením plně kompenzované, nedoslýchavé, s kochleárním implantátem, nebo s kombinovaným postižením (orální metoda),
 • program výuky pro žáky slyšící se speciálními vzdělávacími potřebami (orální metoda).

Metody výuky jsou voleny s ohledem na zdravotní postižení a výsledky vzdělávání, kterých se má u žáků dosáhnout.

Žákům nabízíme:

 • odbornou kvalifikaci zkušených pedagogů,
 • menší počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup,
 • individuální logopedickou péči,
 • možnost získání středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou,
 • získání výučního listu v nabízených oborech,
 • požadované technické vybavení tříd (interaktivní tabule, dataprojektory atd.).

V rámci komplexní péče o žáky zajišťujeme:

 • poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou) prostřednictvím SPC,
 • odbornou péči foniatra,
 • možnost úpravy výuky dle IVP,
 • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti.

V pátek končí výuka ve 14:00.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://sssou.gellnerka.cz/subdom/sssou/
Zaměření školy: Odborné učiliště, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze