preview

Střední škola informatiky a právních studií, z. ú.

Popis

Jsme střední škola zajišťující výuku čtyřletého maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost v centru Českých Budějovic. Vítěz soutěže Střední Roku 2015 v Jihočeském kraji.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.stredniskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stredniskolacb/
Instagram: https://www.instagram.com/ssipscb/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 27

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost Prezenční studium

Přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠIPS, z. ú. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku. Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na SŠIPS, z. ú. volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Přihláška ke studiu se podává na studijním oddělení SŠIPS, z. ú. do 1. 3. 

Pro školní rok 2022/2023 budou přijati žáci na studijní obor v tomto počtu:

  • Bezpečnostně právní činnost (68-42- M/01) – 27 žáků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, 

Podmínky přijetí:

  1. řádné ukončené 9. ročníku ZŠ
  2. studijní výsledky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
  3. vykonání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)
  4. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
  5. podepsání Smlouvy o výuce
  6. odevzdání Zápisového lístku

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:

  1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky 60 %
  2. hodnocení z předchozího vzdělávání (výsledky ze ZŠ) 40%

Kritéria hodnocení:

60% za jednotné přijímací zkoušky

40% za průměrný prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy:

  • obor Bezpečnostně právní činnost – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis

Důležité termíny:

1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají do 1. 3. 2022 na předepsaných tiskopisech

2. Ve druhé polovině dubna 2022 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na webové stránce školy (www.stredniskola.cz) s přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude zasláno uchazeči v mailu spolu s pozvánkou ke konání JPZ.

3. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, z. ú. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, z. ú., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu.

V Českých Budějovicích, 4. 10. 2021

Mgr. Kateřina Cikánová 

ředitelka SŠIPS, z. ú.

Podrobné informace o škole

Chtěj pro sebe to nejlepší a tvoř aktivně vlastní budoucnost! Naše škola nabízí velmi moderní a perspektivní obor, které odráží vývoj současného světa a trhu práce. U nás získáš vzdělání, které si od moderní střední školy slibuješ, a to v rodinném prostředí, které ti umožní naplno projevit svou individualitu a talent.

Důraz je kladen na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj vlastní pracovní i osobní život. Individuální přístup, přátelská atmosféra a nadstandard u nás ti zcela nahradí školné a v životě se ti mnohonásobně vrátí. Studium u nás je nejlepší investicí pro tvoji kariéru. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce, které je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

OBOR BPČ

Nejen psychická, ale i fyzická odolnost je důležitá, chceš-li být bezpečákem. Uvidíš, jak vypadá práce u policie, hasičů i záchranné služby. Podíváš se k soudu i do věznice. Osvojíš si terminologii z různých oblastí práva, psychologie, kriminologie a kriminalistiky. Naučíš se nejdokonalejší systém sebeobrany Krav Maga. Seznámíš se s používáním mnoha střelných zbraní, a na vlastní kůži si můžeš vyzkoušet několikadenní přežití v přírodě.

Cílem studia je vybavit tě praktickým i všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím tě připravit především pro:

♣ profesní specializaci, adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti

♣ studium na vysoké škole a další typy terciárního vzdělávání

♣ studium, popřípadě jiné uplatnění v zahraničí

http://stredniskola.cz/uchazec

https://www.facebook.com/stredniskolacb/

https://www.youtube.com/user/sspcb

 

 

 

Diskuze