Waldorfské lyceum Praha

Popis

V září 2006 jsme pro Vás otevřeli zcela nový typ školy, vycházející z progresivních trendů vzdělávání ve světě. Za krátkou dobu existence školy se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní vzdělávací model, zajistit výborný tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolupráci s řadou domácích i zahraničních subjektů. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.wlyceum.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/wlyceum/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 32
Počet přihlášených: 99
Počet zapsaných: 32
Počet studentů: 125
Počet absolventů od roku založení: 247

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kombinované lyceum přírodovědné / humanitní

78-42-M/06 Kombinované lyceum Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Jsou vypisovány v prosinci, lednu a v únoru. U nás se můžete také zůčastnit vyučování.

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/navstivte-nas/

Přijímací řízení

Přijímací řízení má státní a školní část.

  • První částí přijímacího řízení jsou státní testy JPZ
  • Druhá část přijímacího řízení jsou pohovory

Přesné časy a data obdržíte v pozvánce k přijímacímu řízení.

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/prijimacky/.

 

Podrobné informace o škole

Co u nás najdete?

  • výuku rozvíjející poznávání světa v souvislostech, vlastní myšlení, tvořivost, sociální schopnosti, vůli, zodpovědnost, poskytující i praktické zkušenosti
  • široké spektrum předmětů, témat a aktivit, součástí programu jsou i různé odborné a umělecké kurzy, praktika, projekty a zahraniční výjezdy
  • PC učebnu/studovnu volně přístupnou během dne
  • výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia (např. hostování zahraničních učitelů v Praze, nebo měsíční individuální stáže studentů v zahraničních školách)
  • výuku bez zvonění
  • mladý profesorský sbor
  • možnost výběru zaměření (přírodovědného nebo humanitního) až na konci 2. ročníku
  • veřejnou školu bez nutnosti platit školné

Procesy vyučování a učení

Obsah výuky, rozvrh hodin i výběr témat v jednotlivých vyučovacích předmětech se snaží přihlížet k rytmickému průběhu školního roku, týdne a dne, a odpovídat přirozenému střídání klidu, ochoty vnímat a potřeby pohybu. Teoretické, umělecké a praktické předměty či prvky vyučování jsou pokud možno „komponovány“ tak, aby umožňovaly střídání v určitých rytmech.

Naše vzdělávání nemá jen teoretickou složku (jako např. na gymnaziích), ale propojujeme myšlenkové, umělecké a praktické aspekty poznávání, realizujeme trojrozměrné vzdělávání – hlavy, srdce a rukou (myšlení, cítění i vůle).

Metodicky probíhá výuka ve třech fázích:

1. prožívání, pozorování, experimentování
2. popisování, charakterizování, zaznamenávání
3. zpracování, analýza, abstrahování, zobecňování (utváření teorií)

Tím je žákovi dána možnost, aby si s obsahy vyučování osvojoval také induktivní metodu, která pohled do světa nezakrývá tradovanými teoriemi, ale činí základem poznání vlastní zkušenost a úsudek. „Jen ten, kdo jedná z vlastního poznání, realizuje svou životní svobodu.“

Waldorfské pedagogice je vlastní exemplární pojetí výuky, které neupřednostňuje zjednodušené přehledy, ale věnuje se hlouběji a s větší intenzitou vybraným jevům, tzv. fenoménům. Tak podporuje nejen hloubku žákova porozumění, ale i rozvoj jeho schopnosti bádat a objevovat, odhalovat a formulovat problém, hledat různé varianty a postupy jeho řešení.

Předměty, ve kterých se probírají účelné celky učební látky (např. mateřský jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, biologie, fyzika, chemie), se vyučují formou tzv. epochy. Epocha je souvislý dvouhodinový blok na začátku každého dne, v němž se po dobu 3-4 týdnů probírá jeden předmět. Tento blok je obvykle členěn na umělecky laděnou rytmickou část, která připravuje žáky pro vlastní výuku, hlavní (pracovní) část a část vyprávěcí. Vnitřní pestrost a střídání aktivit v hlavním bloku vyučování zajišťuje racionální a hygienickou výuku. Delší prodlévání u jedné problematiky potom vytváří předpoklady pro soustředěné učení a umožňuje důsledně pracovat na rozšiřování znalostí, vyzrávání schopností a prohlubování prožitků.

Předměty vyžadující pravidelné procvičování se vyučují v průběhu celého roku zpravidla v klasických 45 minutových vyučovacích hodinách.

Epochové a 45 minutové vyučování se i vzájemně kombinuje, např. matematika je vyučována jak v epochách, tak každý týden procvičována v 45 minutových hodinách.

Převažující metodou hodnocení práce žáka ve waldorfské škole je hodnocení slovní. Převládající klasifikaci považují waldorfské školy za příliš povrchní, jednostrannou a nedostatečně informující o různých stránkách žákovy osobnosti. Slovní hodnocení se ve waldorfské škole snaží být komplexním pohledem na osobnost žáka, který zohledňuje jeho individuální zvláštnosti a zachycuje vývoj jeho intelektových, sociálních i volních schopností a dovedností.

Více na www.wlyceum.cz.

Diskuze