preview

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice

Popis

Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola 

soukromá střední škola

 • byla založena v roce 2006
 • vzdělává budoucí pracovníky bezpečnostních sborů, ale připravuje žáky i pro práci ve státní správě a administrativě
 • pro výuku zajišťuje odborníky z praxe i profesionální trenéry
 • organizuje praktickou výuku s ohledem na budoucí uplatnění
 • disponuje bohatým vybavením pro výuku - kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie), laserové střelnice, vzduchové zbraně
 • nabízí řadu sportovních aktivit
 • je jednou ze sítě škol BPA, se stejnými studijními obory, které působí v Čechách i na Moravě

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.bpa-svatonovice.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Podrobné informace o škole

Důvody, proč studovat právě na naší škole, mohou být následující:

 

 • 6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně (praktická maturita z profesní sebeobrany)
 • 5 týdenní sportovní kurzy (adaptační, lyžařské, branné, horolezecké, střelecké) více o kurzech.
 • výuka dvou cizích jazyků – pokračování v angličtině ze ZŠ, ruština je zde jako druhý povinný jazyk
 • vysoká ICT vybavenost školy – učebny výpočetní techniky, dataprojektory a učitelská PC v každé učebně, připojení všech PC na síť Internet, interaktivní tabule
 • vlastní výukový e-learningový systém – studijní podklady zpracované elektronicky nejen pro běžnou výuku, ale i k využití v domácí přípravě
 • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)
 • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)
 • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, poznávací výměnné zájezdy (Anglie, Polsko, Rakousko aj.)
 • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech
 • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu
 • a mnoho dalších...

Diskuze