preview

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Video

Založením školy v roce 1870 bylo završeno úsilí skupiny zanícených a prozíravých obyvatel Písku a okolí. Ze skromných začátků se péčí mnoha zainteresovaných postupně měnila do dnešní podoby. Zaměstnanci školy, žáci a jejich rodiče, příznivci školy a zemědělská veřejnost, ti všichni se podíleli na vytváření charakteru školy.
V roce 1868 bylo z podnětu Vojtěcha Vlastimila Janoty vytvořeno 24-členné družstvo pro založení rolnické školy v Písku a 6.12.1870 byla zahájena výuka I. ročníku rolnické školy.
V letech 1870 – 1876 byl ředitelem školy Jan Suda, profesor vyšší reálné školy v Písku a v letech 1876 – 1883 se ředitelem školy stal iniciátor jejího vzniku, pan V.V. Janota. V letech 1870 – 1883 však neměla škola vlastní budovu. Vyučovalo se v různých budovách po městě, školou pronajímaných.
13.7.1883 byl ředitelem jmenován Ladislav Burket. Provedl rozsáhlou reorganizaci školy, vyučovalo se v různých odborných bězích. V roce 1885 to byl 1. běh lesnický, z kterého po několika letech vzniklo učiliště lesnické.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Agropodnikání

Ekologie a životní prostředí

Podrobné informace o škole


Bylo také ustaveno kuratorium pro správu školy. Tento akt je zaznamenán na pamětní desce v prvním mezipatře školy.
Kuratorium vedlo výstavbu nové budovy školy s internátem. Budova byla dostavěna a vysvěcena 21.6.1887. V té době patřil ke škole patřil rozsáhlý sad, který bychom dnes již marně hledali. Byl postaven kravín, vepřinec, drůbežník, skleník, dílna na zužitkování ovoce a školní stodola. Součástí školy se stal nově vytvořený školní statek, který měl rozlohu 21 ha polí.
Když v roce 1912 odešel Ladislav Burket z rolnické školy do výslužby, byla škola dobudována.
Dne 3.9.1888 a 3.9.1905 navštívil školu císař František Josef I. Návštěvy byly završeny zápisem v pamětní knize a zřízením pamětních desek. Jednu z desek si můžete prohlédnout v ředitelně školy.
Od září 1912 funkci ředitele školy vykonával Karel Knobloch, do penze odešel v roce 1930.
Od roku1930 do roku 1939 byl ředitelem dipl. agr. Otakar Teklý, který pak odešel do penze.
V roce 1939 se stal ředitelem školy Jindřich Eck, ale jako bývalý legionář, byl po vypuknutí 2. světové války odvolán. Ředitelem byl jmenován Ing. Jan Obrovský, zcela loajální vůči okupační moci. Německá armáda zabrala budovu školy. Od listopadu 1942 se vyučovalo v budově lesnické školy. Ve školním roce 1944/45 se nevyučovalo.
Dne 8.5.1945 ve večerních hodinách, přijelo do Písku několik amerických tanků. V osádce prvního tanku byl také p. Polák, příslušník americké armády, shodou okolností absolvent rolnické školy v Písku. Protože demarkační linie probíhala těsně u budovy školy, byla tato událost pro něho určitě velmi citlivá.
Od nového školního roku, od září 1945 se opět vyučuje v budově rolnické školy. Ing. Obrovský přeložen do Hradce Králové, ředitelem se znovu stal znovu Jindřich Eck. Vyučování se začalo zdárně rozvíjet, zájem o zemědělské vědy se začal zvedat.
Avšak únor 1948 znamenal konec demokratického státu, začátek socializace zemědělství a zánik rolnického stavu a tím i změnu v rozvoji školy.
V listopadu 1950 pan ředitel Eck odchází do důchodu, ředitelem byl
jmenován Ing. Bohumil Novák.
1. 1. 1953 byl od Státního statku Protivín převzat bývalý nájemný dvůr Dobešice, který začal sloužit pro účely praxe žáků školy. Výměra statku se úspěšně rozšiřovala a pro chov zvířat byl školnímu statku postoupen čtyřřadý kravín v blízkost města Písku, směrem na Topělec, tzv. „Rybárna“. Ten sloužil úctyhodných 40 let, až do roku 1994.

V červenci 1970 byl, z politických důvodů, odvolán ředitel Ing. B. Novák a novým ředitelem se stal Ing. Jan Průcha.


V té době došlo k zásadním změnám ve struktuře školní zahrady, Zbořeny byly objekty původního statku školy. Postavena byla budova školní dílny. Ale školní statek Dobešice byl opět oddělen od školy jako samostatný podnik.
V červnu 1991 ředitel Ing. Jan Průcha odchází do důchodu a v září 1991 se ředitelem stává Ing. V. Račan, který školu vede až do svého odchodu do důchodu v roce 2001. V té době dochází k reorganizaci školní zahrady a k dílčím rekonstrukcím budovy. Bohužel, ne vždy šťastně vyřešeným.


V roce 2001 se stává ředitelkou Ing. Zdeňka Hůrská.
V roce 2011 se stává ředitelem Ing. Miloš Cieslar. V témže roce, v květnu bylo schváleno přemístění obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z vnitřního města a v roce 2013 došlo k sestěhování obou škol do jedné budovy. Protože stávající prostory neodpovídaly kapacitním potřebám, došlo ke zbudování půdní vestavby.

Ing. Miloš Cieslar v roce 2020 odešel do důchodu.

Od roku 2020 je do funkce ředitelky školy jmenována Ing. Marie Procházková.

Střední zemědělská škola prošla za tuto dobu své existence dlouhou řadou změn. Vyučují se moderní obory, důraz je kladen na kvalitní výuku, na výběr smysluplných předmětů. Zájem o studium neutuchá, zemědělství je moderním, stále se vyvíjejícím odvětvím, které má nezastupitelné místo v našem národním hospodářství.

Další podrobnosti z historie a života školy najdete v nejnovějším almanach školy, vydanému ke 150. výročí založení.

Diskuze