Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Popis

Informace o škole na http://www.spskladno.cz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná

Dny otevřených dveří

19. ledna 2017 od 15:00

Podrobné informace o škole

SPŠ Kladno nabízí studium těchto oborů:

 

Strojírenství s počítačovou podporou

23-41-M/01 Strojírenství

Uplatnění absolventů v praxi ve funkci středních technickohospodářských pracovníků v oblastech :

 • technického rozvoje a přípravy výroby, výzkumu
 • technického žízení výroby (mistři, výrobní dispečeři, vedoucí provozu)
 • řízení kontroly jakosti
 • ekonomiky strojírenské výroby (marketing, kalkulace, kapacitní výpočty)
 • přípravy a obsluhy NC strojů, průmyslové robotiky a programování robotů
 • práce s počítači

Hlavní odborné předměty :

stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, práce s počítačem, počítačová grafika, automatizace, ekonomika, aplikovaná výpočetní technika, kontrola a měření


Elektrotechnika - Elektroenergetika

26-41-M/01 Elektrotechnika

Uplatnění absoluventů v praxi :

 • při údržbě rozvodu el. energie, jako technici v elektrárnách, jako dozorčí pracovníci rozvodových stanic, dispečeři, vedoucí pracovníci montáže el. vedení, el. rozvodů apod.
 • ve výrobnách el. zařízení, v projekčních a obchodních firmách jako střední techničtí pracovníci
 • v podnikatelské sféře, v zásobování a distribuci eletktrotech. výrobků - dealeři, příp. jako samostatně podnikající subjekty v oblasti výroby a instalace elektrotech. zařízení

Základní odborné předměty :

Základy elektrotechniky, elektronika, práce s počítači, programové vybavení, elektrická měření, číslicová technika, automatizační technika, elektrické stroje a přístroje, elektroenegretika, elektrické světlo, pohony a výkonová elektrotechnika, elektrotepelná technika, technické kreslení, ekonomika


Automatizační technika - Průmyslové počítačové systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika - Automatizační technika

Absolventi oboru jsou předurčeni pro funkce středně technických pracovníků pro činnosti zajištující výrobu, montáž, provoz a údržbu automatizačních a regulačních elektronických systémů a elektronických zařízení jakož i prostředků výpočetní a mikroprocesorvé techniky.

V praxi se pak mohou uplatnit jako :

 • technici slaboproudé elektroniky
 • servisní technici
 • programátoři
 • dealeři automatizační a výpočetní techniky
 • dealeři výpočetní techniky
 • vedoucí pracovníci firem odpovídajícího charakteru

Základní odborné předměty :

základy elektrotechniky, elektronika, výpočetní technika, elektrotechnická měření, silnoproudá zařizení, ekenomika, číslicová technika, elektronické počítače, automatizační technika, automatizace, programování


Elektronické počítačové systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové systémy

Absolventi oboru jsou předurčeni pro funkce středně technických pracovníků pro činnosti zajištující výrobu, montáž, provoz a údržbu elektronických počítačových systémů a elektronický zařízení, jakož i prostředků výpočetní a mikroprocesorové techniky.

V praxi se pak mohou uplatnit jako :

 • technici slaboproubé elektroniky
 • servisní technici
 • programátoři
 • dozorčí počítačových sítí (suprevizoři)
 • dealeři výpočetní techniky
 • vedoucí pracovníci firem odpovídajícího charakteru

Základní odborné předměty :

elektronika, výpočetní technika, elektrotechnické měření, silnoproudá zařízení, ekonomika, číslicová technika, elektronické počítače, automatizace, programové vybavení


Informační technologie - Aplikace osobních počítačů

18-20-M/01 Informační technologie

Absolvent bude připraven samostatně pracovat v oblasti informačních technologií podniku nebo firmy ve funkci manažera, asistenta, sekretářky apod. Obor je velmi vhodný i pro dívky.

Uplatnění absolventů v praxi :

 • administrativně ekonomická správa firmy
 • práce v oblasti informačních technologií podniku
 • zpracování technicko-ekonomických informací
 • práce v personálních odborech, v oblasti propagace
 • samostatná podnikatelská činnost

Základní odborné předměty :

Programové vybavení, technika administrativy, počítačová grafika, programování v aplikacích, technická dokumentace, ekonomika, praktická cvičení, druhý cizí jazyk


 

VOŠ Kladno nabízí studium tohoto oboru:

 

23-41-N/03 Strojírenství

 • Délka studia denní forma: 3 roky
 • Délka studia dálková forma: 4 roky
 • Profesní titul: diplomovaný specialista
 • Příspěvek studentů na studium: 300 Kč/stud.měsíc

Charakteristika vyššího odborného studia

Vyšší odborné studium představuje ve struktuře českého vzdělávacího systému kvalitativně zcela nový typ studia, stojící mezi tradičně pojímaným, většinou více teoreticko-akademicky orientovaným vysokoškolským studiem a studiem středoškolským. Jeho základním cílem je umožnit studentům získat praktickou kvalifikaci, potřebnou pro budoucí dobré uplatnění na řídících funkcích a v místech, kladoucích nároky na samostatnou odbornou práci. Absolventi jsou - díky úzkým kontaktům s reálnou praxí již během studia - schopni takřka okamžitého zapracování po nástupu do zaměstnání. Zahraniční zkušenosti rovněž hovoří o nižší míře nezaměstnanosti absolventů těchto škol ve srovnání s absolventy univerzitního studia.
Absolvent VOŠ ,oboru strojírenství, je schopen po zapracování a podle svých schopností odbornéi řídící práce ve výrobních, technických a obchodních útvarech podniků v celé oblasti strojírenství a příbuzných oborech spotřebního průmyslu ve firmách a společnostech výrobního, servisního i obchodního charakteru. Je teoreticky a prakticky připraven pro práce v konstrukčních a technologických kancelářích s využitím počítačové podpory výroby. Má znalosti o používaných materiálech, technologiích jejich zpracování a výrobních strojích. Ovládá v potřebném rozsahu výpočetní techniku, strojírenskou technologii, ekonomiku, strojírenské měření.

Možnosti uplatnění

Absolventi školy budou kvalifikováni zejména pro samostatnou práci v:

 • přípravě výroby
 • materiálně-technickém zásobování
 • řízení a organizaci výroby v dílnách a provozech
 • řízení kvality a jakosti výrobků
 • organizaci podniku a vnitropodnikové ekonomiky
 • marketingu a odbytu výrobků
 • navrhování materiálů a jejich zušlechťování
 • konstrukci a vývoji výrobků
 • zkušebnictví a hodnocení výrobků

Organizace a forma studia

Studium oboru strojírenství je organizováno jako tříleté denní, dělené do semestrů po 15 až 17 týdnech. První semestr a částečně i druhý je navrhován s cílem vyrovnat úroveň znalostí žáků s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním . V další části studia je základním principem volba předmětů podle individuálního zaměření. Poslední semestr je plně věnován odborné praxi, během níž studenti zpracují absolventskou práci. Absolvent získá titul diplomovaný specialista v oboru strojírenství. Výuka bude probíhat formou přednášek, praktických cvičení a odborné praxe. Odborná praxe a některá cvičení se uskuteční v podnicích. Semestry jsou uzavírány zkouškami , klasifikovanými zápočty a zápočty.

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Přijímací řízení, obsah a formy, kriteria a požadavky

Do vyššího studia se přijímají uchazeči, kteří mají ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání . Přijati budou všichni uchazeči bez přijímacích zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne možnosti školy. V případě většího počtu zájemců o studium bude hrát rozhodující roli prospěch uchazeče na střední škole a ústní pohovor.

Ukončování studia

Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku studia vyšší odborné školy. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby.

 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno
 • Jana Palacha 1840, 27201 Kladno
 • tel.: +420 312 248 752
 • e-mail: info@spskladno.cz

Diskuze